Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

I CarePlatform finns det ett Administrationsverktyg för att enkelt kunna hantera din videomötesplattform.

Se videoguide på youtube om Administrationsverktyg i CarePlatform eller läs vidare.

Instruktion

Komma in till Administrationsverktyg

...